PROJEKTY - UKONČENÉ

Jaké projekty už PROFICIO úspěšně realizovalo a jaký byl jejich přínos?


Autismus - kudy kam?

ProjektAutismus – kudy kam? je zaměřen na podporu rodin s dítětem s poruchou autistického spektra (PAS) v okrese Nový Jičín. Jeho cílem je podpořit tyto rodiny, a to tak, aby úspěšně zvládaly náročnou výchovu autistického dítěte ve svém vlastním přirozeném prostředí, a to formou poskytnutí psychologické pomoci, posílením jejich kompetencí v oblasti výchovy a vzdělávání dítěte s PAS a zvýšením jejich informovanosti o problematice postižení PAS i dostupnosti relevantních služeb. Současně pomůže jejich dítěti s PAS co nejvíce rozvinout jeho potenciál a soběstačnost.

Projekt Autismus – kudy kam? navazuje na naší organizací dříve realizovaný projekt „Nejsme v tom sami - program podpory rodin dětí s poruchou autistického spektra“, který byl realizován 04/2015-03/2016 a byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Z referencí, které nám účastníci poskytli, vyplývá, že uvedený projekt měl pro rodiny reálný přínos, a to především tím, že:

  • rodiny získaly prostor pro vzájemné sdílení zkušeností, tipů (např. možnosti v oblasti vzdělávání), starostí aj.

  • projekt podporoval rodinu jako celek (nebyly opomíjeni zdraví sourozenci dítěte s PAS, aktivit se účastnili oba rodiče)

  • nabízené služby byly pro rodiny s dítětem s PAS dostupné

  • vše se odehrávalo v příjemném prostředí rodinného centra v jejich blízkosti

Především zpětné vazby zapojených účastníků jsou pro nás impulsem snažit se na tento projekt navázat – sdílení a možnost být v kontaktu s rodinami, které řeší podobné situace, je pro zapojené účastníky přidanou hodnotou, která jim schází u případného individuálního poradenství a návštěv odborníka. Kladně je rovněž vnímána realizace v prostředí RC a zahrnutí všech členů rodiny do aktivit.

Projekt je za podpory Nadace AGROFERT realizován spolkem PROFICIO, z.s. v období červenec 2017 až březen 2018.

kontaktní osoba: Katka Ficková
e-mail: projekty@proficionj.cz