PRO VAŠI PRÁCI


EVVO do rodinných a mateřských center na Moravě

EVVO = Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Anotace

Projekt zavádí aktivity EVVO do standardní nabídky služeb rodinných a mateřských center ve třech moravských krajích. Projekt cílí na rodiče s malými dětmi, u nichž si klade za cíl posílit jejich environmentální vědomí a chování v běžném životě. Součástí projektu jsou vzdělávací aktivity a aktivity pro sdílení dobré praxe a informací mezi MC a RC. Dále projekt zahrnuje pilotní EVVO akce pro dospělé, pro rodiče s malými dětmi a malé děti ve vybraných RC a MC. Projekt je realizován s odborným partnerem - Eko-info centrem Ostrava (EICO) a volně navazuje na již realizované projekty z EVVO oblasti.
 

Celkový cíl projektu

Hlavním cílem projektu je formování odpovědného postoje veřejnosti k životnímu prostředí se zaměřením na podpoření ekologického stylu života rodin s malými dětmi na Moravě.
 
Účelem projektu je zvýšit ekogramotnost rodin s dětmi tří moravských krajů, zvýšit ekologické vědomí a vnímavost cílové skupiny, nabídnout jim alternativní spotřebitelské postoje a šířit principy environmentálně příznivého životního stylu mezi rodiny s dětmi na území těchto krajů.
 

Aktivity projektu

A1: Síťování a vzdělávání mateřských a rodinných center pro zavádění EVVO

  • úvodní seminář k seznámení s projektem a společné naplánování projektových aktivit, termín konání: PÁ 29.5., 10:00. Fotografie ze semináře.
  • dvoudenní školení školitelů, tj. školení pro lektory RC a MC pracujícími s dětmi a jejich rodiči v kroužcích i na příměstských táborech; termín konání: 18.-19.6. 2015, místo konání RC Provázek Nový Jičín. Fotografie ze školení.
  • vzdělávací pobyt pro pracovníky RC a MC - 4 denní pobytové zážitkové, informační a sdílecí setkání pro pracovníky center s vlastními dětmi za účelem naučení a vyzkoušení si EVVO aktivit v praxi, termín konání: 20.-23.8.2015. Fotografie z pobytového semináře.
  • náhledy a sdílení dobré praxe  - umožněním dojíždění a osobní účasti pracovníků MC a RC na pilotních aktivitách pro veřejnost organizovaných ve vybraných RC a MC (viz další aktivity), ale i nepřímo díky Facebooku
  • závěrečný seminář pro pracovníky RC a MC na konci projektu, březen 2016

 

A2: Chci být EKO jak na to?

5 osvětových aktivit pro dospělou veřejnost v pěti RC nebo MC z OC, ZL a MSK kraje.

Jedná se o workshopy, praktické dílny, přednášky s diskusí a besedy v rámci tematických bloků + následné konzultace, včetně zajištění hlídání dětí. Akce budou zaměřeny na prožitek a praktické rady. Akce budou pro účastníky pořádány zdarma v rámci projektu EVVO do rodinných a mateřských center na Moravě.

Akcí se mohou zúčastnit pracovníci jiných RC a MC. V rámci projektu jim může být proplaceno cestovné (veřejná doprava). Součástí náhledu bude i společné setkání a sdílení dobré praxe v daném RC. V případě Vašeho zájmu kontaktujte administrátorku projektu na kontaktech uvedených níže.

Plán termínů a témat je následující:

Po 2. 11. 2015, 10,30 hod, Heřmánek, Olomouc - Ekologicky šetrná domácnost, foto z workshopu

Čt 12.11. 2015, 16 hod, Naše místo, Havířov - Ekologicky šetrná domácnost, foto z workshopu

Pá 20.11. 2015, 16,30 hod, RC Želvička, Klimkovice - Ekologicky šetrná domácnost, foto z workshopu

Po 30.11. 2015, 16:00, RC Provázek, Nový Jičín - Ekologicky šetrná domácnost

Pá 11.12. 2015, 10,00 hod, Klubíčko Kroměříž - Předcházení vzniku odpadů

 

 A3: Zelené Klubko s Pidiškolkou

Včlenění EVVO do aktivity, která v sobě kloubí dvě typické aktivity pro klienty RC a MC - volnočasový kroužek pro rodiče s dětmi a hlídání dětí. 

Pravidelné setkání přihlášených rodičů s dětmi pod vedením lektora/rů na celé dopoledne - v podstatě celodopolední komunitní EVVO kroužek. Součástí bude i možnost účasti dětí bez rodičů od 2 let věku v režimu krátkodobé hlídací služby, s níž máme téměř dvouletou zkušenost. Zahájení: září 2015.

Obsahem bude seznámení se s koloběhem přírody a tím, jak do něj člověk může pozitivně i negativně zasáhnout svým chováním, a to zprostředkováním informací formou hry a společného zážitku. Součástí bude i vytvoření malé, svépomocné, komunitní Provázkovy zahrádky a společná péče o jednoduché plodiny a drobné zvířectvo. Účastníci kroužku, tak budou moci zažít v malém výsev a výsadbu, pěstování i sklizeň včetně přípravy svých drobných pokrmů či dekorací.

V rámci kroužku budou probíhat i výlety do přírody se hrami zaměřenými na porozumění koloběhu přírody a pravidel ekochování. Dále budou do kroužku zahrnuty společné dílny na výrobu hraček, pomůcek, kosmetiky nejen pro maminky, aj. Aktivity budou uzpůsobeny počasí a budou tak probíhat venku nebo vevnitř v místnostech RC Provázek.

Prostřednictvím zabezpečení zázemí a proplacením cestovného bude účast na Klubku umožněna v průběhu roku i dalším pracovníkům přihlášených MC a RC.

Fotogalerie z kroužku.

A4: Pavučina

vzor jednorázové, hromadné, komunitní EVVO akce pro rodiče s dětmi. Akce povede ke zvýšení povědomí o možnostech odpovědného přístupu k životnímu prostředí u veřejnosti, která o to nemusí přímo jevit zájem (například formou workshopů) a zároveň zde podpoříme zájem o účast na předchozích dvou aktivitách projektu.

Půjde o “bojovou hru” s úkoly zaměřenými na znalosti přírody a zásady ekochování pro rodiče a děti v blízkém rekreačním areálu Skalky. V místním lesoparku bude připraveno 5-10 zastavení s plněním interaktivních a atraktivních úkolů s výše uvedeným zaměřením.

Pavučinu bude zorganizována a vymyšlena na pobytovém školení lekotrů RC a MC a poprvé se konala v září (12.9.) s druhotným účelem propagace projektu a podruhé pak na konci projektu - březen 2016. 

Fotografie ze zářijové Pavučiny.

 

A5: Zelený příměstský tábor s Pidiškolkou

implementace EVVO do typově vybrané aktivity nabízené NĚKTERÝMI rodinnými a mateřskými centry, ale i volnočasovými zařízeními.
 
Oproti jiným volnočasovým zařízením tkví jedinečnost aktivity v organizaci tábora převážně pro předškolní děti (2 - 6 let). Takové tábory pořádáme již dva roky a jsou v regionu právě jedinečné a vyhledávané. Pro EVVO malých dětí jsou tedy vhodnou prázdninovou příležitostí.
 
Tábor bude mít podobné obsahové zaměření jako Zelené klubko s využitím stejného zázemí (viz výše). Tábor bude určen dětem bez rodičů s tím, že máme zkušenost jeho kombinování také pro děti již od 2 let v dopoledních hodinách.
 

Partner projektu

Eko-info centrum Ostrava (EICO) - založeno v r. 1999 s cíli v oblasti ochrany ŽP a udržitelného rozvoje. V roce 2004 byla rozšířena působnost o soc. poradenství a komunitní práci.
 
Ekovýchovné akce zaměřené na rodinu pořádá jako jediná organizace v MSK kraji. Působnost partnera zahrnuje celý MSK kraj. Partner má dostatečné odborné zázemí, dlouholeté zkušenosti s projekty pro širokou veřejnost, veřejnou správu a NNO v oblasti v oblasti ŽP, včetně projektů financovaných z ESF, Finančního mechanismu EHP a Norska, SFŽP, OP RLZ aj. Partner bude v projektu plnit funkci odborného garanta v oblasti EVVO, včetně zajištění odb. personálu a supervize. 
 

Podpora projektu

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. 
 
 
Koordinátorka projektu a osoba zodpovědná za propagaci Radka Filipíková, tel. 725 210 053, radka.filipikova@proficionj.cz
Administrátorka projektu Lucie Hrdličková, tel. 725 210 057, lucie.hrdlickova@proficionj.cz