PRO VAŠI RODINU


PAS: Nejsme v tom sami - program podpory rodin dětí s poruchou autistického spektra

PROFICIO, o.s. (ve spolupráci se z.s. ITY) realizovalo od dubna 2015 do března 2016 projekt zaměřený na podporu rodinám, které pečují o děti s poruchou autistického spektra (PAS) v předškolním a mladším školním věku na území Novojičínska. Projekt jsme zařadili pod křídla rodinného centra Provázek.

Cílem projektu

bylo podpořit rodiny, které pečují o děti s PAS v předškolním a mladším školním věku na území Novojičínska , a to nabídkou komplexního programu pro ně.

Pomoci těmto formou poskytnutí psychologické pomoci, posílením kompetencí rodičů v oblasti výchovy a vzdělávání dítěte s PAS a zvýšení jejich informovanosti o problematice postižení PAS i dostupnosti relevantních služeb.

Součástí programu byly také aktivity rozvíjející potenciál a soběstačnost jejich autistického dítěte.

O projektu v médiích a na fotografiích

Reportáž ČT o projektu najdete.
O projektu v pořadu Host dne, TV Polar.

Fotografie z průběhu projektu.

 

Co jsme nabídli?

Podpůrná rodičovská skupina

pravidelně se scházející uzavřená skupina rodičů dětí s PAS vedená zkušenou psychoterapeutkou nabídla rodičům bezpečný prostor pro vzájemné předávání zkušeností, sdílení nejistot, únavy, stresu, ale také pozitivních událostí z náročného života s postiženým dítětem.

V této skupině se mohli rodiče vzájemně inspirovat, předávat užitečné informace a vyzkoušené dovednosti. Naučili se základní relaxační techniky.

Výběr témat reflektoval přání a zájem účastníků skupiny samotných.

 

Rodinné terapie

speciální léčebný přístup, který navozuje prospěšné změny v rodinné skupině psychologickými metodami.
 

Cílem nabízené terapie je:

  • psychická podpora rodinného sytému
  • nacházení nových a vhodných řešení pro aktuální problémy i zvládání dlouhodobého stresu
  • podpora změny přístupu, který je nefunkční, ve fungující a přijatelný
  • hledání zdrojů rodinného systému a jejich další podpora a zužitkování do budoucnosti
  • společné rodinné sdílení pocitů a potřeb jednotlivých členů rodiny.

Terapie probíhaly pod vedením psycholožky s 10-ti letou psychologickou praxí akreditovanou Českou asociací pro psychoterapii - PhDr. Sylvie Navarové.

 

Odborné semináře pro rodiče dětí s PAS

Otevřené širší veřejnosti včetěn rodičů, kteří zaznamenávají odlišnosti ve vývoji svého dítěte a s jeho vyšetřením stále váhají.

Setkání s rodinou pečující o dítě s PAS
Detoxikační medicína v souvislosti s PAS
Možnosti podpory u osob s PAS od dětství po dospělost
Komunikace u osob s PAS

 

Odborné poradenství v oblasti výchovy a vzdělávání dítěte s PAS

poradenství týkající se péče a výchovy dítěte s PAS s ohledem na jeho individuální schopnosti a specifické potřeby. Poradenství bylo zaměřeno především na oblast rozvoje jemné i hrubé motoriky, sebeobslužných dovedností, alternativní komunikace, strukturovaného učení a denního režimu dítěte, řešení volného času, možnosti předcházení a řešení problémových situací. Pomohli jsme také s výběrem učebních pomůcek i úpravou prostředí.

K osobním konzultacím byli k dispozici speciální pedagogové s dlouholetou praxí v edukaci osob s PAS a mentálním postižením.

 

Podpůrný program pro děti s PAS

program probíhal formou řízených i spontánních hravých aktivit a byl zaměřen na podporu a rozvoj rozumových schopností dítěte, podporu komunikace, rozvoj jemné i hrubé motoriky, schopnosti orientace, nácvik sebeobslužných dovedností, nácvik imitace pohybů a sociální interakce, rozvoj smyslů, rozvoj grafomotoriky, spontánní kresbu, malbu, přípravu dětí k nástupu školní docházky.

S dětmi pracoval tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s PAS a mentálním postižením.

 

Prožitkové setkání s prvky muzikoterapie

prožitková setkání nabídly rodinám dětí s PAS aktivní odpočinek, pomohl jim uvolnit psychické napětí, poskytnul radost ze seberealizace, sebevyjádření, přinesl jim společný pozitivní zážitek.

 

On-line mapa služeb pro rodiny s dětmi s PAS

mapa je databází služeb pro danou cílovou skupinu poskytovaných v okrese Nový Jičín a blízkém okolí. Obsahuje výčet a popis daných služeb, kontakty na zdravotnická zařízení zařízení (dětské psychiatry a psychology, neurology), vzdělávací zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciální a inkluzivní MŠ, ZŠ, SOUŠ aj.), sociální služby (neziskové organizace poskytující sociální služby v dané oblasti, poradenská zřízení či orgány státní správy, odkazy na jejich webové stránky).

Mapu naleznete zde.

Veškeré aktivity byly v rámci projektu nabízeny ZDARMA. V průběhu setkání rodičovských skupin byl zajištěn, jak program pro děti s PAS, tak hlídání jejich zdravých sourozenců.

 

Podpora projektu

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz 

Mapu spolufinancovalo Město Nový Jičín.

 

VÍCE INFO u Martiny Paličkové, tel. 725 210 050, martina.palickova@proficonj.cz