Projekty - probíhající

PROFICIO, z.s. je svým zaměřením pestrý spolek, nabízíme širokou paletu aktivit a služeb. Ty poskytujeme v rámci ucelených projektů, které vymýšlíme a  děláme pro VÁS - lidi, které spojuje určitá POTŘEBA, plynoucí z čehokoliv, co nás zajímá a v čem vám chceme a umíme pomoci.

Proto nabízíme aktivity a služby jak pro začínajícíc podnikatele, tak pro rodiče s malými dětmi, či dětmi se specifickými potřebami nebo pro jiné neziskové= orgaizace či  pro odboníky v pomáhacích profesích, pro naše město a komunitu.

Vybrané projekty jsou realizovány pod taktovkou našeho pobočného spolku PROFICIO ACTIVE, z.s., který byl založen v srpnu 2016.


Společně do života II

Projekt “Společně do života II” se zaměřuje na vytvoření ucelené, komplexní a pro cílovou skupinu dostupné nabídky služeb pro rodiny s dětmi v Novém Jičíně a blízkém okolí města, kdy těmto rodinám nabídneme služby převážně preventivního a podpůrného charakteru, které budou rozvíjet rodičovské kompetence, zkvalitňovat rodinné vztahy, podporovat rodiny v péči o dítě/děti a v neposlední řadě napomáhat rodičům slaďovat jejich rodičovskou, pracovní i partnerskou roli (zvlášť za okolnosti, že rodič/rodiče aktuálně řeší návrat na trh práce). Projekt je koncipován tak, aby mohla cílová skupina projektu „pod jednou střechou“ nalézt služby, aktivity a zároveň i podporu v různých fázích rodičovství od zakládání rodiny, těhotenství, příchod potomka do rodiny, jakož i následnou péči o něj, pomoc při výchově, ale i aktivity podporující funkční rodinu, posilování rodičovských kompetencí a předcházející negativním jevům v rodině. Projekt volně navazuje na úspěšný projekt realizovaný v roce 2019 „Společně do života“, který je cílovou skupinou vnímám velmi pozitivně.
 
Mezi hlavní cíle našeho projektu patří:
 • komplexním způsobem podpořit rodiče a rodinu jako celek
 • oslovit maximum uživatelů spadajících do cílové skupiny projektu
 • podpořit pracující rodiče a rodiče vracející se po MD/RD na trh práce, podpořit rodiče ve slaďování pracovního, rodinného a partnerského života; mj. poskytnutím sdíleného pracovního prostoru 
 • působit preventivně v oblasti dysfunkcí a různých negativních jevů potenciálně se vyskytujících v rodinách, tzn. co nejvíce u zapojených klientů zamezit vzniku (či dalšímu rozvoji) negativních jevů v rodině 
 • předcházet komunikačním a vztahovým problémům v rodině, podporovat rodiče v rozvoji rodičovských kompetencí a napomáhat cílové skupině rozvíjet a zkvalitňovat rodinné a partnerské vztahy
 • podpořit rodiče samoživitele ve zvládání péče o jejich potomka/potomky, zároveň také ve zvládání jejich vlastní role
 
Aktivitami také prokazatelně přispějeme k naplnění cílů definovaných pracovní skupinou "Rodina" pro město Nový Jičín, jíž jsme součástí a jejíž návrhy na opatření byly zařazeny do “Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících ve městě Nový Jičín na léta 2016–2019” (dostupný zde: file:///C:/Users/user/Downloads/Komunitni_plan_finalni.pdf). 
Konkrétně přispějeme k naplnění cíle č. 12, tzn. “Podpora rodin v zajištění základních potřeb dětí v jejich výchově”. Ve vztahu k tomuto cíli jsou v oficiálním dokumentu města deklarována jako žádoucí a podporovaná opatření, která zavádíme i v rámci našeho projektu, jmenovitě: 
a) Aktivity směřující ke zvyšování rodičovských kompetencí zejména formou vzdělávání rodičů
b) Vzdělávání rodičů v oblasti efektivní výchovy
c) Podpora v udržování funkčních rodinných vztahů a podpora funkční komunikace v rodině
d) Pomoc rodičům po návratu z rodičovské dovolené při nástupu do práce
e) Podpora matek na rodičovské dovolené či těsně po ní ve snaze samostatně podnikat
 
 
Aktivity v rámci projektu „Společně do života II“ tvoří co do rozsahu i zaměření kompletní “balíček” věcí, které s rodinou a péči o rodinu souvisejí. Silnou stránkou projektu je také dostupnost daných aktivit pro CS, a to ve všech podstatných ohledech (tzn. dostupnost z hlediska času, místa i finanční), což vnímáme ve vztahu k CS jako zcela zásadní. 
 
 
Pro účely projektu jsme aktivity rozdělili do několika balíčků dle zaměření:
 • KA1: Aktivity pro nastávající rodiče
 • KA2: Aktivity v oblasti rané péče o dítě
 • KA3: Aktivity pro rodiče dětí od 2 do 36 měsíců
 • KA4:Aktivity preventivního charakteru, které jsou určeny převážně rodičům dětí do 6 let
 • KA5: Coworking pro rodiče
 
Aktivity na sebe volně navazují, doplňují se a tvoří komplexní celek. Průběžně je zveřejňujeme na webookeru.
 
Tento projekt úspěšně realizujeme za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR).
 
kontaktní osoba: Ing. Kateřina Ficková
email: projekty@proficionj.cz